مسیرهای آموزشی

نقشه راه توسعه‌دهنگان وب

رنک آموز یک پلتفرم برای ایجاد نقشه‌های راه، راهنماها و سایر محتوای آموزشی برای کمک به توسعه‌دهندگان در انتخاب مسیر و هدایت یادگیری‌هایشان است.

نقشه راه مبتنی بر شغل

نقشه راه مبتنی بر مهارت